Schenking op papierSchenkingen op papier

Bij het schenkingen aan uw kinderen hoeft er niet altijd geld overgedragen te worden. Men kan een “schenking op papier” doen. Uw kind hoeft over het op papier ontvangen bedrag geen schenkingsrecht of inkomstenbelasting te betalen. Op papier schenken kan om een paar redenen handig zijn. Bijvoorbeeld, u wilt uw vermogen tot het overlijden van uzelf en uw partner behouden en beheren of uw geld zit in een huis of uw geld ligt vast in een bedrijf.

De schenking wordt op papier gedaan in de vorm van een zogenaamde “schulderkenning uit vrijgevigheid”. Dat is een akte die bij de notaris MOET worden vastgelegd anders erkent de fiscus dit niet. Het in de akte vermelde vermogen dat is overgedragen, is pas door uw kind of kinderen opeisbaar bij uw overlijden. Uw kinderen krijgen nu wel een niet-opeisbare vordering op u (en uw partner). Maar let op !, u moet uw kind of kinderen daarvoor jaarlijks een zogenaamde “zakelijke rente” betalen, want anders moet uw kind alsnog successierechten betalen bij uw overlijden. De aan uw kind te betalen rente over het aan het betreffende kind overgedragen vermogen bedraagt 6 procent. Doet de schenker dit niet, dan draait de fiscus de schenking later alsnog terug !

Als één van de ouders overlijdt of bij het overlijden van de laatste ouder, wordt het in de akte genoemde vermogen dat is overgedragen aan het betreffende kind in mindering gebracht op de erfenis.

Fiscale gevolgen

We zullen in het volgende voorbeeld aannemen dat de drempel voor de vermogensrendementsheffing voor een ongehuwd persoon € 20.000 is en voor gehuwden € 40.000. Deze bedragen veranderen ieder jaar. In 2023 zijn deze drempels € 57.000 respectievelijk € 104.000 (van 2012 tot en met 2014 was dit € 21.139 respectievelijk € 42.178, in 2015 € 21.330 respectievelijk € 42.660, in 2016 € 24.437 respectievelijk € 48.874, in 2017 € 25.000 respectievelijk € 50.000, in 2022 € 50.650 respectievelijk € 101.300).

Het aan het betreffende kind op papier geschonken bedrag wordt door de fiscus gerekend tot het vermogen dat belast wordt in Box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Als het totale vermogen van uw kind (inclusief uw schenking op papier) lager is dan € 20.00 of van een gehuwd kind lager dan € 40.000 speelt dat geen rol. Dat is namelijk het maximaal van vermogensrendementsheffing vrijgestelde bedrag. Dan hoeft uw kind over het op papier geschonken bedrag dus geen belasting te betalen.

Daarboven geldt dat het kind geacht wordt 4% rendement te maken op zijn of haar vermogen, dat belast wordt tegen een tarief van 30%. Dat betekent dat uw kind 1,2 % belasting moet betalen over het bedrag dat de vrijstelling overschrijdt.

Stel u geeft op papier € 10.000 en uw kind heeft geen eigen vermogen, dan hoeft uw kind over uw schenking geen belasting over te betalen. Maar als u bijvoorbeeld aan het kind dat geen eigen vermogen heeft € 50.000 zou schenken, betaalt uw kind als hij of zij GEHUWD is jaarlijks 1,2 % belasting over het bedrag van € 50.000 – € 40.000 = € 10.000. Dat is in dit geval dus € 120 dat per jaar naar de fiscus gaat. Let op: heeft uw kind wel een eigen vermogen van bijvoorbeeld € 5.000, dan is er in het geval van de schenking van € 10.000 niets aan de hand. Maar in het tweede geval hoefde uw kind eerst geen belasting te betalen over zijn of haar vermogen, maar nu telt die € 5.000 wel mee voor zijn of haar totale vermogen. Dus in het voorbeeld van een schenking van € 50.000 is het totale vermogen € 55.000.

Uw kind hoeft over de van u ontvangen rente geen belasting te betalen. In het geval van het voorbeeld van € 50.000 tegen een rente van 6 % ontvangt uw kind van u € 3.000.

U kunt zelf de aan uw kind of kinderen betaalde rente niet van uw inkomen aftrekken. Door de schuld aan uw kind(eren), als deze schuld tenminste de in 2012 geldende schulddrempel van € 2.900 voor alleenstaanden en € 5.800 voor gehuwden overschrijdt, wordt echter uw zogenaamde rendementgrondslag voor Box 3 verlaagd. De rendementsgrondslag is de waarde van uw bezittingen verminderd met de waarde van uw schulden.

Stel u schenkt op papier € 50.000. Over dit vermogen betaalde u aan de fiscus jaarlijks 1,2 % (30 % van 4 %), oftewel € 600. Stel u bent een echtpaar, dan is de drempel voor aftrek van schulden bij uw rendementgrondslag € 5.800. Dat betekent dat een bedrag van € 50.000 – € 5.800 = € 44.200 niet langer meetelt voor uw rendementgrondslag. Dus u betaalt over dit bedrag niet meer de 1,2 % aan belasting. U betaalt de fiscus nu dus maar € 530 in plaats van de eerder genoemde € 600.

De materie is vrij ingewikkeld. De hier genoemde voorbeelden zijn om u een idee te geven van hoe een en ander in elkaar zit. Bij het schenken van een huis of bedrijf op papier gelden nog een aantal specifieke zaken. Raadpleeg in alle gevallen een notaris. Die kan u de details geven.

Terug naar financiële pagina

 

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten