Home / Liedjes / Bijbelboek op rijm

Bijbelboek op rijm

(Melodie: op de wijs van Psalm 68)
(Met dank aan Janny Minnema-Buitenhuis voor het sturen van de tekst)

1
De Bijbel die Gods Woord bevat,
Behelst een onwaardeerb’re schat
Van zes en zestíg boeken.
Vijf zijn van Mozes en daarna
vindt men ’t verhaal van Jozua,
dan moet men Richteren zoeken.
Nu Ruth en twee van SamueUl
der Koningen van Israël
ook twee, twee der kronieken.’
Dan Ezra en Nehemia
voorts Ester die als ’s konings gà
’t gevaar haars volks deed wijken.

2
Na die verhalen volgt een rij
Van werken, die in poëzij
Door dichters zijn geschreven;
Als Job, de Psalmen, ’t
Spreukenboek,
De Predíker, waarin men zoekt
Wat goed is in dit leven.
En eindelijk het Hoogelied,
Waarna g’een reeks profeten
ziet,
Die ’s Heren Woord doen horen.
Jesaja, zo verheven schoon
en Jeremia, die de toon
des Klaaglieds niet kon smoren.

3
Als derde volgt Ezechiël
en daarop d’eed.’le DaniëI.
(die vier zijn groot geheten)
Hosea, Joël volgen dan
Amos, Obadja en wie kan
Hier Jona’s lot vergeten?
Voorts Micha, Nahum, Habakuk,
Zefanja, Haggaï, in druk
de blijdste dag voorspelde.
Dan Zacharia, Iddo’s zoon
En Maleachie, die zo schoon
Messias komst vermeldde.

4
Het nieuwe Testament vangt aan
met Jezus leven, leer en daàn
waarvan zijn vier verhalen,
wier schrijvers door Gods Geest
bestuurd
en waarheidsliefde aan gevuurd
behoed zijn tegen dwalen.
Van deze nu zijn d’eerste dríe:
Mattheus, Marcus, Lucas die
Johannes volgt als vierde.
Het boek, dat Handelingen heet
leert wat God voor Zijn kerk eens
deed
en ’t Christendom versierde.

5
Aan Paulus is de kerk verplicht
een aantal brieven van gewicht:
Één moest voor Rome wezen.
Twee zond hij naar Corinthe heen,
aan de Galathièrs slechts één,
ook één aan de Efezen.
Filippiërs en Collossiërs;
en twee der Thesselonikers,
TímotheUs twee tevens;
aan Titus en Fhilémon één
nog voegt men die aan de
Hebreën,
als Paulus’ schrift daarnevens.

6
Ten nutte van Gods kerk op aard’
zijn zeven brieven nog gespaard,
Die algemeen heten:
Een schreef Jacobus; Petrus twee,
Johannes drie; voorts moet men
mee
hier Judas niet vergeten.
Het Openbaringsboek aan t slot
toont in gezichten ’t heerlijk lot,
te wachten voor de vromen,
als Jezus voor de laatste maal
in volle glans en zegepraal
zal op de wolken komen!

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten