Home / Liedjes / Zomermorgen (Simmermoarn)
1026

Zomermorgen (Simmermoarn)

Schrijver: Onbekend
Met dank aan Jeanne Albers voor het insturen van de tekst

Frysk:
Wat bisto leaflik, rizende simmermoarn!
’t Opgeande sintsje laket my oan.
’t Hoantsje kraait kûkelû, ’t doke ropt rûkûkû,
Ik wol ek sjonge fleurich fan toan.

Alles wat libbet docht der nou sines bij,
Simmermoarn
Fôltsjes en kealtsjes, hynders en kij.
Guoskes dy’t snetterje, skiepkes dy’t bletterje,
Lamkes dy’t springe, nuvere blij.

’t Lurkje yn ‘e wolken, d’ eintsjes yn ’t lizich wiet,
moskjes en sweltsjes, elts sjongt syn liet!
De ea’ barren klapperje,
ljipkes wjukwapperje.
Skries op ‘e hikke, ropt grito-griet!

`k Woe foar gjin gûne dat ‘k jit te sliepen lei,
’t is my sa noflik ier op `e dei.
Protters, dy tsjotterje,
d’ eksters, dy skatterje,
alles is fleurich, ik bin it mei!

Nederlands:
Wat ben je lieflijk, opkomende zomermorgen,
De opkomende zon lacht me tegemoet.
’t Haantje kraait: “kukelu, ’t duifje roept”: “roekoekoe”,
Ik wil ook zingen, fleurig van toon.

Alles wat leeft draagt er zijn steentje aan bij,
Veulentjes en kalfjes, paarden en koeien.
Gansjes die snateren, schaapjes die blaten,
Lammetjes springen blij.

’t Vogeltje in de wolken, de eendjes in het mistig wit,
Musjes en zwaluwen, elk zingt zijn lied.
De ooievaars klapperen, de kieviten…
De grutto op het hek roept: “grutto- griet”.

‘k Zou voor geen goud willen dat ik hier lag te slapen,
Ik voel me hier zo heerlijk op mijn gemak.
Spreeuwen die…, de eksters die schateren,
Alles is vrolijk, en ik ben dat ook.https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=7s9lE245ftQ

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten