Voor oudjes

Bep Loots - 22-08-2014


Type: voordracht

Ik wil graag wat grappige verhaaltjes vertellen, ik werk als vrijwilligster in een verpleeghuis.
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *
4 reacties

 1. De erst lokkemotief
  nou ‘kheb em gezien heur! de lokkemotief
  nog vuul ik de griezel er van deur mien lief
  zo’nmonster mein ik,zo’naoklig masjien
  Is nooit ien et derpop en karmis gezien
  Nee liever nog zie,ik,al kost et ook meer
  Een zeemarremin,drommedaris,of beer1

  We stoengen van mergen bij ;t wachthuus aan ’t hek
  Onze erbeiêr janen dan ik,zei de gek
  Pas op riep de wachtbaos, meteen komt ie er aon
  Al is ie nog wel en kwartier hier vandaon!
  En krek dat ie ’t zeit,loer ik efkes op zij
  Verrechtig,daor kwam ie al dichterbij

  En aorigheid was et te zien in de vert,
  Hoe dichter ie bij kwiem.hoe groter ie werd
  Hie dampte uut z’n piep witte rookwolken uut
  En gromde toezoers;uut en vuut! uut en vuut!
  ‘kiek um d’r was niks,gene kraoi ,op den weg
  ,,rij deur maar!zo riep ik;en met da ‘ket zag,

  Daor geft ie en schraow,da verdekselde ding
  Da;k meinde ,da heuren en zien me verging
  He rit wa geraos, ‘k docht de grond zakt ieneen!
  ‘k zag schiemring veur de ogen,ik rilde ien de lêên
  De boom griepte ik vast ;t was precies of en douw,
  Dien’k vuulde en nie zag,mien veurruut stoten wou

  En veur da”keer aojem kos haolen,verdord
  En veur ik hem goed zien kos,daor was ie al vort!
  Het erst wa’k toen zei was :hij leefde nog Jan?
  Jao zeet ie maor jong,vralterierend bin ik er van!
  Ik ook zei ik jong,”t kan zowaor in de hel
  Nie slimmer spektaoklen,geleufde da wel?

  ‘k Geleuf ’t zeit ie ;k heb er den duuvel zien staon
  Zo’n zwarte sinjeur en et vuur porde aon!
  Zeg duuvel of weerwolf;t is krek en allins,
  Went da houw ik vol,Jan ik zet et en mins
  Um zo zonder peerd,zonder toom zonder zweep
  Zo’n waogen te sturen! zeg vat je de kneep

  B V Meurs

  bij mij in mijn schrift staat als schrijver b V Meurs
  groetjes cor
  de waorzegende kwartel

  keetje der ik noem heur toch
  Het kan me ook nie schelen
  Want Kee of Keetje
  Zo heeten er zo velen
  Da drn dan stak zich op een keer
  al in haar beste zondags kleer
  En met een paar looie treden
  En met een schemering in de leeèn
  Heur kraok net kaomerke uit op straot
  veur ’t kiezen veur heur levensstaot

  M H pastoor zo sprak ze en zuchte ze
  Mijnheer pastoor zo sprak en kuchte ze
  Ge zult nie raoien wat ik kom doen
  heur hartje zonk haast in haar schoen
  Louwie den zoon van Dirk verkouwen
  Gij eigens hebt hem nog gedoopt
  Die hee gevraogd mee mien te trouwen
  toen sloeg ze d;r oogskens nedrig neer
  Ze lachte en zei niks meer

  Schep moed mijn kind wees niet verlegen

  zoiets komt elke dern niet tegen [dern is meisje ]
  Zo mee Louwie ,hem ken ik terdege
  Inne biste jongen nieuwaor pastoor
  Een allerbeste door en door
  Zoo wilde gij mee Louwie gaon trouwen ?
  Och pastoor gij hegget nie goed onthouwen
  Louwie wil trouwen gaon mee mien
  Van mijn kant is het nog misschien
  Nou zou ik graog jou raod eens heuren
  Wat er van mijn kaant mot gebeuren

  Ja keetje de voorzichtigheid
  Zegt eerst wel wat u hart u zijt
  Die raod hee moeder men ook gegeven
  Maar of ik vroeg of nie om het even
  ik kwam er toch niks verder mee
  Mijn hart dat zei geen ja of nee
  Als maar gold van andere kweed te spreken
  Dan zou haar niets ontbreken
  Pastoor die had haar goed doorkeken
  En daocht wat een dwaze meskesstreken

  Haar hart houd dolveel van dè jong
  Maar het jawoord wil niet van haar tong
  Maar ik vang haar in haar eigen strik
  Hij orakizeert een ogenblik
  En zei toen ;hoor eens beste keetje
  En krijg nou juist een goed ideetje
  een wonderkwartel heb ik daor
  In ;t voorhuis ,die zijt altijd waor
  In zulke twijfelbaore dingen
  Nou luister als ge hem hoort zingen

  Kee pak Louwie Kee pak Louwie
  Dan doe je het
  Maar zingt hij daar
  Maar zingt hij daaren tegen
  Kee pak hem nie Kee pak hem nie
  Dan laot ge het trouwen achterwege
  Gao door nou voor die kooi maar staon
  Ik moet efkes naor mijn zieken gaon
  Kee tuurt den kwartel angstig aon
  En wenst dat hij maar gauw zal slaon

  Het minste geritsel doet heur schrikken
  Als uren zijn haar ogenblikken
  Och heer wie weet hoe lang het nog duurt
  Het is wel ooit getureluurd
  Pastoor zal toch een meens nie foppen ??
  Was ;t dat ??….ze voelt heur hartje kloppen
  Heur eigen oren geleuft ze niet
  Kee pak Louwie Kee pak Louwie
  Jao Jao dè zingt ie dank oe kwartel
  Het is sund voor god ,zo ik tegenspartel
  Hard liep ze en zei Louwie heel gauw
  Jong ;t is er deur ik pak oe nou

  Een aorig misverstand

  Het is een verrel jaor nog pas
  Dat ’t bruiloft bij geurt harmsen was
  En nou al het ie raozend spiet
  Went om we rejen wit ie niet
  Z.n vrouw wordt kwooier alle daogen
  En doet hem niks dan sarren plaogen

  En of ie gek zich prakkeziert
  En wat ie ok mee haar probiert
  En of ie hè ‘zeit of wablief
  Ze is een kruis da lelik wief
  Kum daocht ie ik zal ut toch mar waogen
  En gao pastoor z’n raod is vraogen

  Mins [zee pastoor] daor hedde ut nouw
  Ik zee oe nim haor nie tot vrouw
  Ze deugd nie.geleuf me beste vriend
  Ge sloeg min raod toen in de wiend
  Kiek wilde oew lot nie meer beklaogen
  Dan motte oew kruis geduldig draogen

  Is ;t aanders nie ? [zee weer de boer]
  Al valt ’t noch zo zwaor ,zo zoer
  Ik zal ’t draogen ! verwed mien kop !
  Hier gift pastoor de haand er op
  Geet weg en repetiert bij vlaogen
  Ik moet min kruis geduldig draogen

  En krek dat ie z’n huis in kwam
  Daor spuugde ze weer vuur en vlam
  Hierrr zeet ie en pakte z’n wief
  Met stevige armen om ;t lief
  En nimt z;n kruis op om te draogen
  Gelukkig da gin meensen ’t zagen

  Lang draogt ie haor de deel in ’t rond
  Zij raost da;t schuum stuug op d;r mond
  Eerst toen heur kwaodheid was gedaon
  Mocht ze op heur eigen been weer staon
  Wa keek ze omthutseld en verslaogen1
  Geduldig zeet ie mot ik oe draogen

  Nog eens maar is ze kwaod gewest Dè was toen op ;t allelest
  Went net precies as de eerste keer Nam ie z;n kruis en droeg ;t weer
  Sinds wier ze beter alle daogen hie had gin kruiske meer te draogen
  B V MEURS

  hier nog enkele oude gedichten die je gebruiken kunt

 2. De ark van Noach

  Toen de wereld al een tedje was geborre
  Begon ’t vrouwvolk hoe langer hoe schonder te worre
  ’t Was in den têêd, da ’t mensdom begos te vermere
  En nog hil familiaer omging mee de engel des Heere
  Nou is zonnen engel ok mar ’n geschaope ding
  En ’t gebeurde soms dat ie mee de mensheid de kermis op ging
  Was da nou nen enkele keer gebeurd. ala bonheur
  Mar ’t kwaam .pedomme, host alle daogen veur
  En as ge ’t nie geleuft, dan moete ’t mar laote

  Mar al da gescharrel liep op ’t lest in de gaoten
  ’t geduld van de Heer was dan ok werkelijk op
  kaot liep ie weg mee zunnen hoed schuin op zunne kop
  Ge konnet aon ‘m zien,hij waar iets van plan
  Nao Noach ging ie, de koninklijke scheepstimmerman
  Noach zeetie ge moet mar nie verschiete
  Mar vezuipe doe ik ze allemaol de deugeniete
  Ik heb niks tegen jou of tegen oe vrouw of oe meid
  Ge gaot goed nao de kerk en ge vast op têêd

  Mar die overspeulers en die overspeulerinne
  Die zen pedomme, veur de renger nog nie binne
  Hoelang denkte te werken op ’n houtere scheut
  Rontelom dicht en mee ’n kleen achtereut
  Driehonderd el laang en veftig el brêêd,vur de mierlemoppe
  Want van al da leeft zal de ‘r twee in moette stoppe
  Gij en oe wijf en alle dieren groot en kleên
  Gelukkig mar zee Noach det nie allemaol olliefanten zêên

  Mar ’t ja Heer ok al is ’t wel aorrig
  Werke doe ik hard en in honderd jaor ist aorig
  Zo gezeed zo gedaon en Noach begon
  En honderd jaor laoter den ark beston
  ’t was weezelijk ’n prachtscheut, den Heer nao de zin
  Rontelom goed dicht en W C kes er in
  Zie zo zee de heer, nou kan ’t werk beginnen
  De scheut die is klaor, laot ze mar allemaol binnen

  Noach viet z’n fleut en blaosde er op
  En daor kwamen ze aon in volle galop
  Behalve de slakke de piere en de kakkerlakke
  Die kwamen ammel op zen dooie gemakke
  En ’t was ’n werk ’n drukte ’n lêêve
  Om al da gedierte ’n goei plekske te geeven
  De kneêne de leeuwe,de tijgers en schaop .in unnen aparte bak
  Aorige biemeeskes en daander vogeltjes op unnen tak
  Bieê, molle moerzeikers en ander kruipende dieren
  Die zaten in ’t zaand, bij de worrem en de pieren
  De olifanten en zo kwamen in ’n aparte etappe
  Zo da ze niemens anders dood zouwe trappe
  En umda ’t klêên gerei er nie vandeur zou gaon
  Heetie vliege en vlooie in ’n luciferendôôske gedaon
  Alles ging goed op z’n dooie gemak
  En iedereen stond al veur zunne voeierbak

  Bende klaor? riep den Heer en ie wees naor de boot
  En mee datie zee KIK rengerde ’t al da ’t goot
  De droppels die wogen per stuk wel unne kilo
  En ’t mensdom stond naoks as de Venus van Milo
  Ze zwomme as snoeke.errem en rêêk
  Mar ’t haolde niks eut ,ze verzope gelêêk
  De aarde was wir leeg en overal kletsnat
  En Den Heer zee,ziezo ,da hebben we wir gehad

  Veertig daogen laoter kwam de ark wir aon wal
  Noach stapte eut en ’t vee kwam van stal
  Ratten en meus han al mee de gebreukelijke zegen
  Mar de haos en de knêên han jong gekregen
  Zen ze nou ammal gezegend riep Den Heer
  Verzeupe en zo dê doe ik nie meer
  As teken da’k jullie geen van alle bedroog
  Kredde hier unne splinternieuwe Regenboog

  ————–
  Hoe het varken aan zijn staartje kwam

  toen onze lieve heer al de dieren had geschapen
  leeuwen en tygers en schapen en apen
  koeien en kippen en ezels en beren
  liepen die dieren zomaar rond zonder kleren
  Maar onze lieve heer nam lappen kwast en verf

  adam en eva keken toe vanaf een weike
  en onze lieve heer zette al de ddieren op een rijke
  en daar begon hij te toveren met allerhande lappen
  En verf zo schoon dat je het nog altijd niet kunt snappen
  hoe ieder dier apart zijn eigen kleurke kreeg
  en onze lieve heer streek zijn hele verfdoos leeg

  Ocherm het varken van ouds een echte sloeber
  was snuffelend uit de rij gelopen op den sloeber
  At blaadjes peekes en ook afgevallen vruchten
  en het werdt zo lekker dik dat het zwaar begon te zuchten
  Oei oei wat ben ik toch dik ik heb volop genoeg
  en het viel in het bos in slaap met de pootjes in de lucht

  Maar enkele uurtjes later werdt dieên arme stakker
  Van het lollig luid lawaai van de andere dieren wakker
  En jankte oei dat is waar we krijgen een lieverrijke
  van ons leve heerke en hij liep door de eiken
  en beuk en mastenbosjes naar de stee
  van adam toe,waar het opgedirkte vee

  Wat is dat? mee loeien brullen gieren
  Mee blaaten en blaffen komen door al de dieren
  Gehuppeld en gevlogen schoon in bonte kleuren
  Bekleed beklad van achteren en van voren
  En houden optocht door het lentelijk paradijs
  en ieder dier zingt mee elk op zijn eigen wijs

  Voorop het schaap in een hemd van wollen krullen
  Het jubelt bê bê bêe ik zit warm in mijn spullen
  De leeuw mee manen die hij los liet zwieren
  brult van plezier als koning van de dieren
  Den ezel is in het grijs mee en kruis op zijn rug
  Omdat hij christus eens moet dragenen dan vlug

  Den haan vol bonte pluimen kraait volop victorie
  de pauw die pronkt wijd uit mee groene en gauwe glorie
  de geit loopt blij te springen om zijn sikske
  en giegelt mê mêe mêê zot van plezier een sikske
  De kikkerduut op het laats,huppelt van pure lol
  In het strakke zwemcostuum en kwaakt zijn buikje vol

  En het varken ocharm liep gauw naar onze lieve heerke
  die al de lucht in klom,al op zijn gauwe leerke
  Oei het varken is nog bloot?-foei varken weggelopen?
  De stof is op de verfdoos leeg,ik heb nog wat knopen
  die krijgt ge op uw buik,dat lijkt wat op een jas
  en komt u luie meneer goedleven goed van pas

  Maar het varken knorde kort en liet zijn staartje hangen
  Zijn ogen werden klein,en kropen weg in zijn wangen
  verdwenen van sagrijn zijn snuit werdt als een toeter
  Zo lang van puur verdriet en het schreeuwde als een foeter
  en jankte en het gierde scherp alsof er gekieteld wier
  en ons lieve heerke kreeg meelij met het goei dier

  Hij zij kom hier en pakte het varken bij zijn staartje
  en het varken liep al gelijk een vurig paardje
  Ho Ho een beetje kalm,ik wil u wat versieren
  gij allerlelikste en nuttigste der dieren
  gij levend spekmachien zie daar en fraaie krul
  een lollige tirelatijn tot sieraad goeie sul

  Toen keek het varken om en zag zijn staartje krullen
  En het knorde van plezier en al de bonte prullen
  van haan en papegaai en pauwen was het vergeten
  dat staartje kon schoon wieberen bij het eten
  En tippelde op zijn teentjes trots als een madam
  Omdat het nog zo laat aan zo’n schoon staartje kwam

  Dit is door Felix Timmermans naverteld staat hier bij dit gedicht
  Je kijkt maar of je kunt gebruiken
  groetjes

 3. De Schildersrekening

  Een schilder die enige tijd in de kerk van………..gewerkt had ,eerst voor dagloon.en geleverd materiaal de somma van f 129,60
  Het kerkbestuur vond de gevraagde som wat hoog, en verzocht de schilder een uitgebreide rekening te overleggen met duidelijk de opgave van de uitgevoerde werken en het verbruikte materiaal.
  De andere dag ontvingen zij de volgende rekening.
  De heren kerkmeesters der parochiekerk, gelieve aan schilder Lammerstein te betalen voor levering van materiaal en voor dagloon de somma van 129,60
  Gespecificeerd als volgt
  1. De tien geboden gemoderniseerd, en gewassen f 5,35
  2. Pontius Pilatus een paar sokken aan zijn voeten geweven f 3,12
  3. De goede moordenaar terug aan het kruis genageld, en twee vingers aangezet f 2,10
  4. Tobias op reis een nieuwe paraplu meegegeven, een nieuwe riem aan zijn ransel gezet, en water in zijn kruik gedaan f 0,60
  5. De dienstmaagd van caifas gewassen f 0,60
  6. Aan de neus van caifas een paar gaatjes dichtgemaakt f 1,35
  7. De dienstmaagd van Herodus een nieuw kind gemaakt, haar rok toegenaaid, jarretels aan haar corset genaaid,en haar billen gewassen f 3,00
  8. Herodus een nieuw potverdommeke gegeven,en zijn gezicht wat verwilderd f 14,00
  9. De profeet balaan zijn jas gekeerd en zijn boord opnieuw gesteven f 14,00
  10. Wat nieuwe plooien gemaakt ,in de mouwen van de wenende vrouwen f 3,00
  11. De nagels van Gabriel verguld, zijn vleugels verzilverd, en nieuwe pennen in gestoken f 4,60
  12. De haan van Petrus een nieuwe kam opgezet, zijn sporen gescherpt, en zijn staart doen staan f 3,00
  13. Het achterse eind van Antonius zijn varken wat bijgeschuurd f 0,80
  14. Holoferius een nieuwe broek aan zijn gat gemaakt, en 13 nieuwe tanden ingezet f 6,05
  15. Een gat in de hemel toegepleisterd en blauw geverfd, de zon schoongemaakt en verguld, de maan gevernist, het vagevuur doen branden, en enkele zielen bijgemaakt f 6,00
  16. De narchansers, de berenmutsen opgewreven, en d’r blikken wat donkerder gemaakt f 2,00
  17. Den ezel van Jozef groter oren aangezet z’n staart doen wiegelen ’n floske er aan gehangen, en z’n poten beslaan f 1,08
  18. Het kleed van Herodus gezoomd, de broek van Oimcon ’n lap ingezet, en knopen aan z’n valdeur genaaid f 7,80
  19. In de hel verse antraciet geschept, den duivel zwarter gemaakt, en lucifer zijn staart doen krullen, en enkele verdoemden beter gemaakt f 4,00
  20. Bij de plagen van Egypte, de spinnenwebben afgedaan, en nieuwe sprinkhanen bijgeschilderd, en van de zeven magere jaren, de vliegenstond afgekrabd f18,60
  21. Het aangezicht van Maria Magdalena gepoederd en rood op haar lippen gedaan drie nieuwe tanden ingezet en geplombeerd f 3,00
  22. In de slingers van David een nieuwe steen gelegd, het voorhoofd van de reus gespannen, wat puisten op zijn gezicht gezet,en zijn been verzet f 7,00
  23. De waterkruik van de samaritaanse vrouw hersteld, een oor aangezet, en aan de onderkant een gat toegepleisterd f 15,50
  24. Onze aardse moeder Eva haar gat afgekrabt nieuwe lijnen geverfd, haar oogappel en haar wangen doen blozen,en de tong van haar serpent verscherpt f 3,00
  25. Adam zijn versleten tanden hersteld, zijn krom been recht gezet en zijn baard gekamd, en hem bovendien nog eens in Eva’s appel doen bijten f 11,30

  Totaal F129,60

  A Lammerstein

  —————————-
  zo was ut bij ons thuus

  goeien aovond allemaol es ut fist was bij ons thuus vroeger ,krek as hier. Van alle kaanten kwamen ze bij elkaor nie zoeveul, dèging nie bij ons in de keuken Es ut fist was kregen we spekstreuf Vroeger ging ut allemal nie zo schòòn Zeker nie as ge mee veulman waard ik gao jullie is wa vertellen van vroeger bij ons thuus Tegenworrig noemen ze dè vurdraogen toen ik geborre wier ,was ik hil jong Onze vaoder en ons moeder waren nie theus ,.die waren op ut erpelveld,mangelwortels eut doen We waren thuus mee zeuventien kender ,zeuve jong en tien meskes De leste is altij de jongste gebleven We sliepen op èèn kaomer ,mee gasmaskers op omdè we mar èèn bed han Dè was wel uns hil laastig ’t irste kend wier in bed geleed ,en as dè sliep,wier ut er wir eutgehaold en tegen de muur gezet dan was de volgende aon de beurt en zo vort Ze hebbe me ne keer un week laoten staon,vur dè ze ut in de gaoten han Onze wekker dè was unne emmer ,asie vol was dan was ut zes uuren Is ne keer hai onze vaoder hil veul gedronken toen liep de wekker om vier uur af èèn van mun bruurs was kunstenaor Die ging mee unne ouwe jas nar ut cafe, en kwam mee ennne nuuwe trug Ons moeder hoefde de luiers nooit eut te spuulen ,want wij waren mee lijnmèèl gròòtgebraocht Ze kon ze zò umschudden We moesse natuurluk hil zeunig lèève ’t Pleepapier worde aon twee kaante gebreukt Onze vader heurde nie hil goed ,we han um de oren van zunne kop gefrete Bij ons aate ze ok nie mee mes en vòrk;we din gewòòn onze mond open en ons moeder mikte ur wa in of dur neffe ons jongens hieten allemal Jan ,behalven onze frans ,die hiet hendrik Een van mun zusters vree meeunne jongen die hai mar èèn oog as ze um onder vier òògen won spreken moes ik er altij bij zèn de jongste klaogde altij van pèèn in zunne buik Ons moeder zee dan Ge mot blij zèn dè gè er inne het ,anders zun oe botterhammen in oe broek vallen mun oedste broer is 60 jaor Hij hai 61 kunne zèn mar hij is un jaor ziek gewiest ~eèn van mun zusters kekt zò schèèl ,as ze schreuwt ,lòpen de traonen over dur schaowers Mee zes jaor ging ik nar schòòl Ik kos goed mee de mister opschiete Veschaaiende klassen mocht ik tw`èè kirren doen Dander moessen alle jaor ner de volgende klas De mister vroeg unne kèèr aon men As ge twaolf gulde zchuld het bij den bakker ,tien gulden bij den slachter ,en vèèf gulden bij den gruunteboer ,hoeveul schuld hedde dan? ik zee dè weet ik nie mister want as we zoeveul schuld hebbe gaon we mistentèèd verheuzen En zò ging ut bij ons vroeger theus

  Hier wat stukjes die je kunt gebruiken

 4. Ons moeder durre schort

  Van ons moeder durre schort
  wil ik u iets vertellen
  hij is hel simpel mar zee meer
  as heel veel dure bontvellen

  ons moeder durre schort
  die was maar van katoen
  die droeg ze alle daogen
  zo was ze in heuren doen

  ons moeder droeg unne schort
  Unne bonte dur de week
  Ne witte vur de zondag
  Die dan wel deftig leek

  Ik zie ons moeder durre schort
  Mee brood ertegen aon
  Daor tikte ze un kruiske tegen
  eer zo ze nie aon ’t snijen gaon

  Ons moeder durre schort
  daor kroop ik gere onder
  als ik verleegen waar van meensen
  Of bang van hel of donder

  Onder ons moeder durre schort
  Mar dè wier ons nooit gezee
  zaat ieder jaor un kiendje
  van die zorg han wij ginne weet

  Ons moeder hee op durre schort
  al hil we luiers opgespeld
  d’n eene kleine was nog nie droog
  of van den andere war ze uitgeteld

  Mee ons moeder durre schort
  onder aon de rechtse tip
  Poetste ze onze ooren
  Of veegde ze kruimels van ons lip

  ons moeder durre schort
  was altij bij de haand
  We veegde er zelf ons snotneus aaf
  we waren vaste klaant

  in ons moeder durre schort
  de he’k nog niet verteld
  werden de boonen in gepeld
  en de eerappels in gescheld

  in ons moeder durre schort
  De waar vroeger zo gesteld
  wier op iedere vrjdagavond
  m’n bruers hun weekgeld ingeteld

  onder ons moeder durre schort
  Leefde een tevreeèn ziel
  die alles aon hierboven liet
  Ok as er wè te treuren viel

  Oner ons moeder durre schort
  zaten nie de duurste kleren
  mar klopte er un heel goei hart
  waor wij nog veul van kunnen leren

  en ons moeder me dure schort
  daor liep ze mee nar de kippen
  Gaow efkes kijken gaon
  en zo liet ze dur eieren er in glippen

  en ons moeder mee durre schort
  de boonen moeten worden afgedaon
  Gestopt in heure schort
  en zo moesten wij aon het pellen gaon

  In ons moeder durre schort
  werd ons het bidden nog geleerd
  nauw draogen ze nimmer zonne schort
  En lekt bidde hast wel verkeerd

  tegen ons moeder durre schort
  Woerd de mik nie mir geweeèn
  want as ie van de bakker komt
  dan is ie al gesneeèn

  onder ons moeder durre schort
  was ’t as kind goed vertoeven
  mar nou geleuf ik echter toch
  de’k nou nie meer zo hoeven

  Ons moeder durre schort
  daor kruip ik nie mir onder
  ik zee nie meer verlegen nouw
  Of bang van hel en donder

  Onder ons moeder durre schort
  Daor zaat gin feministe
  Mar gezag dè had ze wel
  Heur woord was ’t liste en dè wiste

  ——————–
  Kanariezaad

  Trien bereide ’t middageten toen ze dacht
  Ik heb verdraaid de soep vergeten
  Waar mijn manlief zo naar smacht
  Haastig loopt ze naar de kelder
  Om wat kool prei en seldery
  En ze heeft noch rust nog duur
  En door ’t poken
  En door ’t stoken
  ’t water zingt en ziedt op ’t vuur
  nu wat rijst er in gesmeten
  Zonder weten
  Zo gezegd zo gedaan
  Trientje grijpt een busje aan
  En aarzelt zelfs geen poosje
  Maar giet den inhoud van het doosjein den pot
  Saperlat, he wat zijn die fijne zaadjes
  Die daar drijven op het nat
  En ze kijkt ze kijkt verwonderd
  Als beteuterd “wel verdonderd
  Een verkeerde bus gevat
  Ach hoe kan een mens zo missen
  En in ’t grijpen zo vergissen
  ’t is verdraaid kanariezaad
  ’t is er in ’t is te laat
  kan een vogel daar mee leven
  ’t zal mijn man ook niet vergeten
  En wie weet dat hij het niet gretig eet”
  Jan komt binnen in zijn huisje
  Groet zin wijfje, maakt een kruisje
  Zet zich bij haar aan de dis
  Eet wat meesmuilt, denkt ’t is mis
  Hij staat op en valt aan ’t fluiten
  Schuifelt binnenhuis en buiten
  Net als een kanarievogel doet
  Schei toch uit zo roept katrien
  Hebt ge dan geen oren
  Al de buren kunnen ’t horen
  Jan spreekt niet maakt geen gehoor
  Kwinkeleert en schuifelt voort
  Dokter dokter kom eens binnen
  Onze jan verliest zijn zinnen
  Roept Katrien tot dokter blaat
  Die daar juist passeert op straat
  En de dokter stond te kijken
  Nooit sprak hij zag ik ziens gelijken
  Zeg eens vrouw bepeins u wel
  Hebt ge soms niet in zijn eten
  Enig vogelzaad gesmeten
  ‘k Heb wat in zijn soep gedaan
  Maar daardoor kan toch geen kwaad ontstaan
  Daardoor viel hij weer in ’t fluiten
  Dat zijn oren er van tuiten
  Vrouw van dat kanariezaad
  Kwam gewis hier alle kwaad
  En daarbij ‘k heb er zelf ook van gegeten
  En volstrekt niets van geweten
  Alsof ge nu een wonder ziet
  WIJFJES FLUITEN IMMERS NIET

  ——————-
  de waorzegende kwartel

  keetje der ik noem heur toch
  Het kan me ook nie schelen
  Want Kee of Keetje
  Zo heeten er zo velen
  Da drn dan stak zich op een keer
  al in haar beste zondags kleer
  En met een paar looie treden
  En met een schemering in de leeèn
  Heur kraok net kaomerke uit op straot
  veur ’t kiezen veur heur levensstaot

  M H pastoor zo sprak ze en zuchte ze
  Mijnheer pastoor zo sprak en kuchte ze
  Ge zult nie raoien wat ik kom doen
  heur hartje zonk haast in haar schoen
  Louwie den zoon van Dirk verkouwen
  Gij eigens hebt hem nog gedoopt
  Die hee gevraogd mee mien te trouwen
  toen sloeg ze d’r oogskens nedrig neer
  Ze lachte en zei niks meer

  Schep moed mijn kind wees niet verlegen

  zoiets komt elke dern niet tegen [dern is meisje ]

  Zo mee Louwie, hem ken ik terdege
  Inne biste jongen nieuwaor pastoor
  Een allerbeste door en door
  Zoo wilde gij mee Louwie gaon trouwen?
  Och pastoor gij hegget nie goed onthouwen
  Louwie wil trouwen gaon mee mien
  Van mijn kant is het nog misschien
  Nou zou ik graog jou raod eens heuren
  Wat er van mijn kaant mot gebeuren

  Ja keetje de voorzichtigheid
  Zegt eerst wel wat u hart u zijt
  Die raod hee moeder men ook gegeven
  Maar of ik vroeg of nie om het even
  ik kwam er toch niks verder mee
  Mijn hart dat zei geen ja of nee
  Als maar gold van andere kweed te spreken
  Dan zou haar niets ontbreken
  Pastoor die had haar goed doorkeken
  En daocht wat een dwaze meskesstreken

  Haar hart houd dolveel van dè jong
  Maar het jawoord wil niet van haar tong
  Maar ik vang haar in haar eigen strik
  Hij orakizeert een ogenblik
  En zei toen “hoor eens beste keetje
  En krijg nou juist een goed ideetje
  een wonderkwartel heb ik daor
  In ’t voorhuis ,die zijt altijd waor
  In zulke twijfelbaore dingen
  Nou luister als ge hem hoort zingen”

  Kee pak Louwie Kee pak Louwie
  Dan doe je het
  Maar zingt hij daar
  Maar zingt hij daaren tegen
  Kee pak hem nie Kee pak hem nie
  Dan laot ge het trouwen achterwege
  Gao door nou voor die kooi maar staon
  Ik moet efkes naor mijn zieken gaon
  Kee tuurt den kwartel angstig aon
  En wenst dat hij maar gauw zal slaon

  Het minste geritsel doet heur schrikken
  Als uren zijn haar ogenblikken
  Och heer wie weet hoe lang het nog duurt
  Het is wel ooit getureluurd
  Pastoor zal toch een meens nie foppen?
  Was ’t dat?….ze voelt heur hartje kloppen
  Heur eigen oren geleuft ze niet
  Kee pak Louwie
  Kee pak Louwie
  Jao Jao dè zingt ie dank oe kwartel
  Het is sund voor god, zo ik tegenspartel
  Hard liep ze en zei Louwie heel gauw
  Jong ’t is er deur ik pak oe nou

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer informatie

Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken.

Sluiten